Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Kỉ niệm 3 năm ngày thành lập HIệp Hội Quyền Sao Chép Việt nam

          Căn tháng cứ  Quyết định sỗ 260/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 29 tháng 3 năm 2010, HHQSCVN đã ra đời.
         Trong những năm đầu xây dựng,ngoài các việc:
         - Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật
         - Kiện toàn tổ chức nhân sự
         - Kiện toàn nâng cao nhận thức
         - Phát triển nguồn nhân lực
         - Chuẩn bị cơ sở dữ liệu xây dựng hệ thống tin học quản lí
         - Thu thập thông tin dữ liệu
         - Hợp tác trong nước
         - Hợp tác quốc tế
         - Thương lượng, kí kết hợp đồng sử dụng
         - Tìm hiểu nguồn tài trợ
     Hiệp hội đã phát triển thành viên được: - Cá nhân: 2.300 người ủy quyền
                                                                - Pháp nhân: 123 tổ chức đại diện cho giới tác giả và chủ sở hữu                
                                                                   quyền tác giả.
                                                                - Vietrro đã đại diện hợp pháp cho trên 18.000 tác giả, với  
                                                               23.500 tác phẩm bao gồm chủ sở hữu trong nước và nước ngoài.
         Ngày 29/3 năm nay, do điều kiện cụ thể...lễ kỉ niệm ngày thành lập chỉ tổ chức đơn giản và hạn hẹp trong BCH, Ban Kiểm tra, VP và đại diện khách mời đặc biệt...

Một vài hình ảnh buổi kỉ niệm:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét