Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015


CLB Th¬ ViÖt Nam tØnh Phó Thä tæ chøc ngµy th¬  
                   Nguyªn tiªu lÇn thø XIII

§u­îc sù ®ång ý cña l·nh ®¹o vµ ChÝnh quyÒn, ngµy 13 th¸ng Giªng ¢t Mïi ( 3/3/2015), t¹i nhµ b¶o tµng Hïng Vu­¬ng Tp ViÖt Tr×, CLB Th¬ ViÖt Nam tØnh Phó Thä ®· tæ chøc Ngµy Th¬ Nguyªn tiªu XIII víi chñ ®Ò: “ Tæ Quèc-  BiÓn §¶o- Mïa Xu©n- Quª Hu­¬ng”.
Mõng mïa Xu©n cña ®Êt nu­íc, mõng §¶ng quang vinh, mõng sù ph¸t triÓn vµ gi÷ v÷ng chñ quyÒn cña Tæ quèc, nh÷ng ngu­êi yªu Th¬ vµ lµm th¬ thuéc c¸c D©n téc tØnh Phó Thä ®¹i diÖn hµng chôc HuyÖn, ThÞ, Thµnh phè trong tØnh ®· tËp trung vÒ s©n nhµ B¶o tµng Hïng V­u¬ng tham gia ngµy héi Thi-Ca cña tØnh.
Dù ngµy Th¬ nguyªn tiªu cã c¸c ®oµn §¹i biÓu vµ kh¸ch quÝ:
-         Nhµ th¬, nh¹c sÜ  Vò M·o , nguyªn UV TW §¶ng chñ nhiÖm UB §èi ngo¹i Quèc héi VN , Chñ tÞch h«Þ H÷u nghÞ ViÖt Nam - C¨m Pu Chia,Chñ tÞch danh dù CLB Th¬ ViÖt Nam
-         TiÕn sÜ NguyÔn ViÕt Chøc, nguyªn Phã chñ nhiÖm UB V¨n hãa- Gi¸o dôc- Thanh thiÕu niªn- Nhi ®ång Quèc héi VN khãa XII. ViÖn tr­ëng ViÖn nghiªn cøu V¨n hãa Th¨ng Long Hµ Néi.
-         NghÖ sÜ,  nhµ b¸o Bµnh Th«ng, Chñ tÞch CLB Th¬ ViÖt Nam
-         Nhµ th¬ Vò Du­¬ng T¸,PCT kiªm Ch¸nh V¨n phßng CLB Th¬ VN vµ §¹i biÓu cïng ®i.
Thay mÆt L·nh ®¹o vµ c¸c Së,Ban ngµnh chøc n¨ng cña tØnh Phó Thä:
+ ¤ng NguyÔn H÷u §iÒn, nguyªn BÝ thu­ tØnh ñy, Chñ tÞch Danh dù CLB Th¬ VN tØnh Phó Thä.
+ ¤ng Hoµng ViÖt Anh, Tru­ëng ban Tuyªn gi¸o TØnh ñy.
+ ¤ng §ç Ngäc Dòng, Gi¸m ®èc së Néi vô
+ Bµ NguyÔn Ngäc Mai, PG§ së V¨n hãa-TT-DL
+ ¤ng §ç Quèc Long, Chñ tÞch Héi liªn hiÖp VH-NT
+ Bµ TrÇn ThÞ Mai, PTB Héi ®ång Thi ®ua tØnh
+ ¤ng NguyÔn Tr­­uêng Thø, TBT b¸o Phó Thä
+Bµ NguyÔn ThÞ Dung, PG§ §µi ph¸t thanh-TruyÒn h×nh
+ ¤ng Lª Quang Vinh, Chñ tÞch héi VH-NT Tp ViÖt Tr×
+ Nhµ th¬ Ph¹m Quang NhuËn, PCT CLB Th¬ VN, chñ tÞch CLB Th¬ VN tØnh Phó Thä
+ C¸c nhµ th¬ PCT CLB Th¬ tØnh Phó Thä: NguyÔn H÷u CÇu, TrÇn Anh Nh×, Vò Quèc Kh¸nh, TrÇn Ngäc ViÖn
+ Các nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sĩ, nhà báo của tỉnh, Tp Việt Trì…với khoảng 400 cán bộ, hội viên yêu thơ, làm thơ và đông đảo nhân dân cùng tham dự.

          Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIII của tỉnh Phú Thọ năm nay tổ chức hoành tráng,sự chuẩn bị công phu, tạo được dấu ấn về sinh hoạt văn hoá cộng đồng, góp một tiếng nói chung thực hiện thành công chủ trương của Đảng về việc Xã hội hóa hoạt động Văn hóa- văn nghệ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và trong toàn quốc.

Một số hình ảnh của ngày Thơ Nguyên tiêu Phú Thọ:


                                                                     Văn nghệ chào mừng

                                   Chủ tich CLB thơ VN tinh Phú Thọ khai mạc ngày Thơ Nguyên Tiêu

                      ông Vũ Mão đánh trống và ông Pham Quang Nhuận đánh chiêng khai mạc hội Thơ


                         Ông Hoàng Việt Anh Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Tuyên giáo tặng hoa                
                                                               và phát biểu chúc  mừng hội Thơ

                                                            Ông Vũ Mão phát biểu chúc mừng

                                                                    Các đại biểu thả Thơ

     Ông Vũ Mão,ông Nguyễn Viết Chức và Chủ tịch CLB Thơ VN Bành Thông trao Huy chương vàng co các                                                               tiết mục đoạt giải Trình diễn thơ         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét